Khách hàng

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121/HĐBT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 28/06/2011, Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) chính thức khởi động dự án về phòng chống HIV/AIDS. Đây là một trong năm dự án thành phần thuộc Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS (dự án ô) do Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) chủ trì triển khai tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015. Để công bố thông tin, quảng bá về dự án, VUSTA đã hợp tác với LIVA xây dựng lên website tại địa chỉ: http://www.vusta.vn/

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng tăng, Liên hiệp hội tiếp tục phối hợp cùng Công ty LIVA xây dựng phần mềm Quản lý Tổ chức Khoa học & Công nghệ với mục đích chính là Quản lý toàn bộ tất cả các thông tin liên quan tới một tổ chức bao gồm:
  • Thông tin chung
  • Thông tin về nhân sự (Bổ nhiệm, miễn nhiệm)
  • Các thông tin bổ sung trong quá trình hoạt động như các quyết định thay đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ...
  • Thông tin về kinh phí hoạt động
Cho đến nay, ngoài website cho dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS,  phần mềm Quản lý Tổ chức Khoa học & Công nghệ, Công ty LIVA  còn Tư vấn về hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng cho VUSTA. Công ty LIVA tự hào được lựa chọn là nhà cung cấp tất cả các giải pháp về website, phần mềm cho VUSTA.

Khách hàng